کلاس آموزشی بیماری یابی در گاو

بیماری یابی در گاو :

در این جلسه توضیحاتی کاربردی در خصوص نحوه بیماری یابی در گاو ها بصورت مجزا در شیردوش و بهاربند ها از روی علائم قابل تشخیص توسط آقای مهندس کامیارنژاد ارائه گردید.