گوساله نر

یکی از اقدامات مهم شرکت پرورش گوساله نر می باشد :

گوساله نر ۱ تا ۳ ماهه

گوساله نر ۴تا ۸ ماهه

گوساله نر ۹ تا ۱۲ ماهه

گوساله نر ۱۲ تا ۱۶ ماهه

 

انواع گوساله نر موجود :

  • گوساله نر پرواری
  • نر ممتاز داشتی با ارزش اصلاح شیر و تیپ عالی