گوساله نر

یکی از اقدامات مهم شرکت پرورش گوساله نر می باشد :

گوساله نر 1 تا 3 ماهه

گوساله نر 4تا 8 ماهه

گوساله نر 9 تا 12 ماهه

گوساله نر 12 تا 16 ماهه

 

انواع گوساله نر موجود :

  • گوساله نر پرواری
  • نر ممتاز داشتی با ارزش اصلاح شیر و تیپ عالی