*تربیت تکنسین تلقیح مصنوعی با اعطای گواهینامه:

– دوره اول: از 15/05/94 الی 15/07/94 به مدت 120 ساعت

– دوره دوم: از 15/11/94 الی 30/02/95 به مدت 120 ساعت (14 نفر در حال آموزش)