*دوره اول:

– تعداد 13 نفر موفق به دریافت گواهینامه از شرکت گلدشت نمونه اصفهان، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت تعاونی وحدت شدند.

– به نفرات برتر این دوره هدایای نقدی از طرف شرکت گلدشت نمونه اصفهان پرداخت شد.