آگهی استعلام عمومی یک مرحله ای

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام ) در نظر دارد اجرای برشکاری ، خم کاری، و نصب فری استال های سوله گاو شیری پروژه دامداری درگزین در موقعیت مکانی استان همدان، شهرستان درگزین، روستای سنقر آباد- را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری استعلام بهاء عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه پیمان         ( ریال)

 

تاریخ توزیع استعلام بها آخرین مهلت تحویل پاکت تاریخ برگزاری کمسیون معاملات ساعت برگزاری مناقصه
2.890.400.000 22/01/1402 27/01/1402 28/01/1402 13:00

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مربوط به استعلام مذکور به شرح فوق را از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت ویا مراجعه به دفتر فنی مستقر در محل پروژه و یا سایت www.goldashtco.com دریافت فرمت استعلام بها و حداکثر تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 27/01/1402 به نشانی اصفهان ، پلیس راه شاهین شهر- کاشان ،کیلومتر 8 جاده علویجه دبیر خانه حراست تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 95014610 -031 تماس حاصل فرمائید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردید.

*شرکت کنندگان در این استعلام بها باید پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته پیشنهاد قیمت و درج مشخصات پروژه و اطلاعات متقاضی روی پاکت به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند. ( مهر و امضاء کلیه اوراق ارسالی الزامی می باشد)

* شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

دریافت اسناد :

اسناد استعلام بهاء نصب فری استال و هرینگ بن

 

اسناد مناقصه سالن های دپوکاه و یونجه سه پروژه دلفان درگزین شیروان

اسناد مناقصه سالن های دپوکاه و یونجه سه پروژه دلفان درگزین شیروان

از اینجا دریافت کنید