شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت 16233 و شناسه ملی 10260371718 در نظر دارد تعدادی گوساله ماده 3 الی 10 ماه و مقداری شیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم فرصت دارند از تاریخ چاپ اگهی به مدت 6 روز جهت بازدید و اخذ مدارک مربوطه به آدرس اصفهان، پلیس راه اصفهان شاهین شهر- کاشان، کیلومتر 8 جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه یا با تلفن  12- 03195014610 داخلی 332 و 331 (واحد بازرگانی) تماس حاصل نموده و پس از تکمیل مدارک در پاکت در بسته به دفتر واحد حراست تحویل گردد. شرکت کشت و دام گلدشت نمونه در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است. ضمانت شرکت در مزایده 15 میلیارد ریال از طریق واریز نقدی به شماره حساب 4001002668230  نزد بانک شهر یا ارایه چک بین بانکی به نام خریدار به مبلغ پانزده میلیارد ریال می باشد.

 

دریافت فایل :

مزایده اسفند دام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.