آگهی مزایده فروش کود حیوانی

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)به شماره ثبت 16233و شناسه ملی  10260371718 در نظر دارد نسبت به فروش سالیانه کود گاوی خود در انواع خشک (فرآوری شده )و خمیری از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان  می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت  پنج روزکاری نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه یا با تلفن : 12-03195014610  واحد بازرگانی تماس و مدارک را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/08/14 به دفتر حراست تحویل نمایید.

– شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

نام متقاضی کد/شناسه ملی تاریخ تولد/ثبت مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم کود خشک(فرآوری شده) مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم          کود خمیری

آگهی مزایده عمومی فروش دام

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد تعدادی دام مازاد شامل:

1.گاو غیر آبستن کشتارگاهی 35 راس

2.گوساله نر قطع شیر250 راس

3.گوساله نر شیرخوار300 راس
از طریق برگزاری مزایده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان یا سایت شرکت به آدر www.goldashtco.com  مراجعه یا با شماره تلفن های : 12- 03195014610 واحد بازرگانی تماس بگیرند.

**شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

آگهی مزایده فروش کود دامی

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 8000 تن کود گاوی نوع B از طریق مزایده در ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/04/11 اقدام نماید. متقاضیان  می توانند از تاریخ  به مدت  5روز جهت اطلاعات بیشتر نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.comمراجعه یا با تلفن : 12-03195014610  واحد بازرگانی تماس بگیرند.
– شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست