ارسال اطلاعات تامین کنندگان و متقاضیان شرکت در مناقصه ها و مزایده ها