آگهی مزایده فروش کود حیوانی

 

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)به شماره ثبت 16233و شناسه ملی  10260371718 در نظر دارد نسبت به فروش سالیانه کود گاوی خود در انواع خشک (فرآوری شده )و خمیری از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان  می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت  پنج روزکاری نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه یا با تلفن : 12-03195014610  واحد بازرگانی تماس و مدارک را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/08/14 به دفتر حراست تحویل نمایید.

– شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

نام متقاضی کد/شناسه ملی تاریخ تولد/ثبت مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم کود خشک(فرآوری شده) مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم          کود خمیری