گلدشت نمونه در رسانه ها

مجله دام و کشت و صنعت – تابستان 94

 

Image0002 Image0003
Image0004 Image0005

هفته نامه آتیه نو (ویژه نامه نمایشگاه تأمین اجتماعی)

Image0001