·         تولید حدود 29 هزار تن شیر در سال
·         تولید کننده گوساله نر با ارزش اصلاحی ممتاز
·         فروش سالیانه 1200 رأس گوساله پرواری
·         تولید کننده برتر تلیسه