آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه مبلغ پیمان( ریال)

 

تاریخ توزیع اسناد آخرین مهلت تحویل پاکت تاریخ برگزاری مناقصه ساعت برگزاری مناقصه مبلغ تضمین (ریال)
1402-02 112.288.254.500 21/01/1402 26/01/1402 27/01/1402 13:00 5.650.000.000

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام ) در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای عملیات بنایی پروژه دامداری درگزین در موقعیت مکانی استان همدان، شهرستان درگزین، روستای سنقر آباد- را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و یا سایت www.goldashtco.com دریافت و حداکثر تا ساعت 14روز شنبه مورخ 26/01/1402 به نشانی اصفهان ، پلیس راه شاهین شهر- کاشان ،کیلومتر 8 جاده علویجه دبیر خانه حراست تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 95014610 -031 تماس حاصل فرمائید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردید.

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

* شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

دریافت اسناد

آگهی استعلام عمومی یک مرحله ای

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام ) در نظر دارد اجرای برشکاری ، خم کاری، و نصب فری استال های سوله گاو شیری پروژه دامداری درگزین در موقعیت مکانی استان همدان، شهرستان درگزین، روستای سنقر آباد- را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری استعلام بهاء عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه پیمان         ( ریال)

 

تاریخ توزیع استعلام بها آخرین مهلت تحویل پاکت تاریخ برگزاری کمسیون معاملات ساعت برگزاری مناقصه
2.890.400.000 22/01/1402 27/01/1402 28/01/1402 13:00

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مربوط به استعلام مذکور به شرح فوق را از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت ویا مراجعه به دفتر فنی مستقر در محل پروژه و یا سایت www.goldashtco.com دریافت فرمت استعلام بها و حداکثر تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 27/01/1402 به نشانی اصفهان ، پلیس راه شاهین شهر- کاشان ،کیلومتر 8 جاده علویجه دبیر خانه حراست تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 95014610 -031 تماس حاصل فرمائید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردید.

*شرکت کنندگان در این استعلام بها باید پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته پیشنهاد قیمت و درج مشخصات پروژه و اطلاعات متقاضی روی پاکت به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند. ( مهر و امضاء کلیه اوراق ارسالی الزامی می باشد)

* شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

دریافت اسناد :

اسناد استعلام بهاء نصب فری استال و هرینگ بن

 

آگهی مناقصه عملیات بنایی پروژه دامداری درگزین

     آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه مبلغ پیمان( ریال)

 

تاریخ توزیع اسناد مهلت دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پاکت تاریخ برگزاری مناقصه ساعت برگزاری مناقصه مبلغ تضمین (ریال)
1402-01 112.288.254.500 14/01/1402 19/01/1402 19/01/1402 20/01/1402 13:00 5.650.000.000

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام ) در نظر دارد  اجرای عملیات بنایی پروژه دامداری درگزین در موقعیت مکانی استان همدان، شهرستان درگزین، روستای سنقر آباد- را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و یا سایت www.goldashtco.com دریافت و حداکثر تا ساعت 14روز شنبه مورخ 19/01/1402 به نشانی اصفهان ، پلیس راه شاهین شهر- کاشان ،کیلومتر 8 جاده علویجه دبیر خانه حراست تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 95014610 -031 تماس حاصل فرمائید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردید.

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

* شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

↓دریافت اسناد

آگهی استعلام عمومی یک مرحله ای

 

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام ) در نظر دارد  اجرای عملیات نصب پوشش سقف سوله گاو شیری پروژه دامداری درگزین در موقعیت مکانی استان همدان، شهرستان درگزین، روستای سنقر آباد- را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری استعلام بهاء عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه پیمان         ( ریال)

 

تاریخ توزیع استعلام بها مهلت دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پاکت تاریخ برگزاری کمسیون معاملات ساعت برگزاری مناقصه مبلغ تضمین (ریال)
3.600.000.000 14/01/1402 22/01/1402 22/01/1402 24/01/1402 13:00 180.000.000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مربوط به استعلام مذکور به شرح فوق را از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت ویا مراجعه به دفتر فنی مستقر در محل پروژه و یا سایت www.goldashtco.com دریافت فرمت استعلام بها و حداکثر تا ساعت 14روز شنبه مورخ 19/01/1402 به نشانی اصفهان ، پلیس راه شاهین شهر- کاشان ،کیلومتر 8 جاده علویجه دبیر خانه حراست تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 95014610 -031 تماس حاصل فرمائید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردید.

*شرکت کنندگان در این استعلام بها مبلغ180.000.000 (یکصد و هشتاد میلیون ریال) بعنوان ضمانت نامه شرکت در این استعلام بها به حساب شماره518126482بانک کشاورزی به نام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان واریز نمایند و فیش واریزی را همراه با پاکت در بسته پیشنهاد قیمت و درج مشخصات پروژه و اطلاعات متقاضی روی پاکت به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند.( مهر و امضاء کلیه اوراق ارسالی الزامی می باشد)

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

* شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

↓ دریافت اسناد مناقصه پوشش سقف

آگهی مناقصه حمل شیر

آگهی مناقصه حمل شیر

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت :16233 و شناسه ملی:10260371718 در نظر دارد پیمانکاری حمل شیر خام به سایر کارخانجات صنایع لبنی داخل و خارج از استان را از طریق مناقصه  عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/06 از طریق مراجعه حضوری  و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com   و زمان تحویل مدارک تا پایان ساعت 14 روز شنبه  مورخ 1401/05/15 به نشانی اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان، کیلومتر 8 جاده علویجه، به دفتر حراست  می باشد. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

مسیرهای حمل شیر :

محل شرکت به اصفهان تا شعاع 50 کیلومتر

محل شرکت به شهرهای  (تهران – قم – شهرکرد- شهرضا – گلپایگان – کاشان – اراک )

 

دریافت اسناد :

اصلاحیه مناقصه تانکر شیر

 

                                                                                                        شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

فراخوان خرید خوراک دام

 

شرکت کشت و دام گلدشت  نمونه اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به خرید اقلام ذیل اقدام نماید

تامین کنندگان  واجد شرایط می توانند از تاریخ 10 تیرماه 1401 حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم استعلام بهاء  با واحد بازرگانی  شرکت گلدشت نمونه 031-95014610 تماس حاصل نمایند.و یا حضوری به محل شرکت مراجعه نمایند.

 

 

 

برنامه خرید انواع محصولات
نام محصول تعداد / مقدار زمان خرید
دانه ذرت 1500 تن   تا پایان تیرماه ۱۴۰۱
کنجاله سویا   4۰۰ تن   تا پایان تیرماه ۱۴۰۱
پودر گوشت   ۲۵۰ تن   تا پایان تیرماه ۱۴۰۱
جو  7۰۰ تن   تا پایان تیرماه ۱۴۰۱
سویا اکسترود   ۱8۰ تن   تا پایان تیرماه ۱۴۰۱
پودر چربی   ۱۰۰ تن   تا پایان تیرماه ۱۴۰۱