در تاریخ 1402/02/27 جناب آقای دکتر محمدی مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و جناب آقای مهندس کیان مهر معاونت محترم فنی و توسعه شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از پروژه دلفان بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر پایدار مدیریت محترم عامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان آخرین وضعیت پروژه و چالش های پیش روی این پروژه را گزارش نمودند.

در این بازدید با عنایت به آغاز عملیات عمرانی سالن گاو شیری، مقرر گردید در مدت زمانی کوتاه، سالن مذکور و همچنین آغوزخانه پروژه به بهره برداری نهایی برسد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.