بازدید جناب آقای مهندس هاشمی از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره ، هیئت مدیره مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از قسمت های مختلف شرکت گلدشت نمونه اصفهان  آبان ماه ۱۳۹۷ از شرکت گلدشت نمونه اصفهان