شركت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از گوساله های نر شیرخوار و گاوهای حذفی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش بگذارد. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید، جهت دریافت  اسناد مزایده به سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه نمایند و مدارک را حداکثر ظرف مدت 6 روز پس از درج آگهی به شرکت گلدشت نمونه اصفهان به نشانی: اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان، کیلومتر 8 جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی شرکت به واحد حراست تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادات مختار می باشد.

شماره تماس: ۰۳۱95014610  – داخلی های 332 یا 225

 

دانلود مدارک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.