شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش کود دامی (کود تر و خشک) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید، جهت دریافت  اسناد مزایده به سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه نمایند و مدارک را حداکثر ظرف مدت 6 روز پس از درج آگهی به شرکت گلدشت نمونه اصفهان به نشانی اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان، کیلومتر 8 جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی شرکت به واحد حراست تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادات مختار می باشد.

شماره تماس: ۰۳۱95014610  – داخلی های 332 یا 225

دانلود مدارک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.