آگهی مزایده شرکت کشت و دام گلدشت نمونه واحد های اصفهان، دلفان و درگزین

تاریخ شروع: 1402/11/08

مهلت ارسال پاکت ها: یک هفته پس از ثبت آگهی در روزنامه اطلاعات (مورخ 1402/11/08)

 

شرح آگهی:

شركت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از گاوهای حذفی خود را در واحد های اصفهان، دلفان و درگزین از طریق مزایده عمومی به فروش بگذارد. بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید، جهت دریافت  اسناد مزایده اینجا کلیک نمایند و مدارک را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از درج آگهی به دفتر حراست واحد های اصفهان، دلفان و درگزین تحویل نمایند. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادات مختار می باشد.

نشانی واحد اصفهان: اصفهان، شهرستان شاهین شهر، مقابل پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر 8 جاده علویجه، سمت چپ، دامداری گلدشت نمونه (واحد اصفهان)

شماره تماس: ۰۳۱95014610  – داخلی های 332 یا 225

نشانی واحد درگزین: همدان، شهرستان درگزین، قروه درگزین، روستای سنقرآباد، دامداری گلدشت نمونه (واحد درگزین)

شماره تماس: 09937673357

نشانی واحد دلفان: لرستان، شهرستان دلفان، کیلومتر 5 جاده نورآباد – نهاوند، دامداری گلدشت نمونه (واحد دلفان)

شماره تماس:  09169629928

 

ضمانت شرکت در مزایده از طریق واریز نقدی مبلغ  دو میلیارد ریال واریز به حساب 669061576 نزد بانک  کشاورزی و یا ارائه چک صیادی ثبت شده به نام خریدار به مبلغ دو میلیارد ریال می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.