برگزاری سمینار آموزشی با موضوع تحلیل عملکرد گله شیری

سمینار آموزشی با موضوع تحلیل عملکرد گله شیری در شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار شد
در تاریخ 22/12/1401 سمینار آموزشی با موضوع تحلیل عملکرد گله شیری و با دعوت از آقای دکتر جبار زارع، تحلیل گر فنی شرکت تعاونی وحدت برگزار شد. در این سمینار که در محل شرکت گلدشت و با حضور مدیر عامل و سایر مدیران و کارشناسان شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار گردید، مطالب به شرح زیر ارائه گردید:
• بررسی و تحلیل شاخص های تولید
• بررسی و تحلیل شاخص های ماندگاری
• بررسی و تحلیل شاخص های تولید مثلی.
• بررسی و تحلیل حذف در گاو و گوساله.
• بررسی حوزه های که می تواند سود اقتصادی را در گله افزایش دهد.