اسناد مناقصه خاکبرداری پروژها

اسناد مناقصه خاکبرداری پروژها در قسمت مناقصه بارگزاری شد . جهت اطلاع از شرایط با داخلی ۲۷۷ تماس حاصل فرمایید .