فرصت شرکت در افزایش سرمایه تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

قابل توجه سهامداران گرامی

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تنها  تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ امکان پذیر است .