حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور اصفهان

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور اصفهان 29 فروردین تا 1 اردیبهشت 1396 در محل نمایشگاههای اصفهان