آیا می دانید که ؟ (آبان 1401)

آیا می دانید که ؟

تولید شیر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1.1 افزایش یافته (41.5 امسال و 40.4 پارسال). همچنین گیرایی تلیسه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0.8 درصد افزایش یافته (61.4 امسال و 60.6 پارسال).