اصفهان – مقابل پلیس راه اصفهان تهران- کیلومتر 8 جاده علویجه – سمت چپ – جاده اختصاصی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه

صندوق پستی :593-83145

تلفن تماس : 95014610 الی 95014616

فکس : 02145812341

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان -