حضور مدیر عامل محترم صنایع عمومی تأمین در شرکت گلدشت نمونه

 

حضور مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع عمومی تامین جناب آقای مهندس هاشمی در محل شرکت به همراه کارشناسان وبرگزاری جلسه با مدیریت محترم شرکت گلدشت نمونه اصفهان  پیرامون پروژها و طرح های توسعه ای وسایر موارد مربوط به دامداریها … مورخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۸