برگزاری جلسه عملکرد ۹ ماهه شرکت گلدشت نمونه اصفهان در محل هلدینگ صنایع عمومی تامین

روز یکشنبه 9 بهمن ماه جلسه عملکرد ۹ ماهه شرکت گلدشت نمونه اصفهان در محل هلدینگ صنایع عمومی تامین برگزار گردید.