حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور اصفهان

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور اصفهان ۲۹ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل نمایشگاههای اصفهان