تولید شیر بالاتر از 40 کیلوگرم، آبستنی از 3 ماه تا 9 ماه و با ارزش اصلاح شیر بسیار بالا