تولید شیر بالاتر از ۴۰ کیلوگرم، آبستنی از ۳ ماه تا ۹ ماه و با ارزش اصلاح شیر بسیار بالا