نام عضو حقوقی نام نماینده حقیقی نوع عضویت و سمت تاریخ تولد مدرک و رشته تحصیلی تاریخ انتصاب
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر مسعود کیان مهر رئیس هیات مدیره 1364/05/10 کارشناسی ارشد مهندسی عمران 1400/05/10
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا موسی نوروزی عضو هیئت مدیره 1359/02/01 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 1401/11/19
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین احمد پایدار نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 1365/04/01 دکترا دامپزشکی 1401/05/31
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین فاقد نماینده
شرکت کشت و دامداری فکا حجت اله صادقی عضو هیئت مدیره 1353/09/20 کارشناسی حسابداری 1401/07/23