*تربیت تکنسین تلقیح مصنوعی با اعطای گواهینامه معتبر

*تربیت تکنسین ماهر فعال در زایشگاه و پرورش گوساله

*تربیت نیروی کارگری فعال در بخش شیردوشی

*تربیت تکنسین فعال در بخش فحل یابی

*تربیت تکنسین جهت کار با ادوات خوراک ریزی

*تربیت تکنسین ماهر جهت سم چینی

*سایر دوره های در ارتباط با پرورش گاو شیری