*تربیت تکنسین تلقیح مصنوعی با اعطای گواهینامه:

– دوره اول: از ۱۵/۰۵/۹۴ الی ۱۵/۰۷/۹۴ به مدت ۱۲۰ ساعت

– دوره دوم: از ۱۵/۱۱/۹۴ الی ۳۰/۰۲/۹۵ به مدت ۱۲۰ ساعت (۱۴ نفر در حال آموزش)