رشد و توسعه متوازن نیاز امروز جوامع در حال توسعه است. ایران اسلامی به عنوان کشوری در حال توسعه می‌تواند با رشد متوازن نویدبخش آینده‌ای روشن توأم با رفاه باشد. برای رسیدن به توسعه متوازن و مطلوب هر نهاد و سازمانی باید از حداکثر پویایی و کارآمدی برخوردار باشد. ارتباط مستمر و پویا بین نهادهای مختلف یکی از الزامات رسیدن به توسعه مطلوب است.

در این میان دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی یکی از عوامل سرنوشت‌ساز برای نیل به هدف تعالی در جامعه است. توسعه در همه ابعاد آن (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) جز با در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و ابزار پیشرفته قابل دستیابی نخواهد بود.

توجه به اهمیت نقش دانشگاه در ارتقای صنعت و به تبع آن توسعه اقتصادی ضرورت امروز جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه است. چراکه دانشگاه جای تولید علم است و صنایع تشنه این دانش برای کارآمدی، بهره‌وری و سودآوری بهترند. مقام معظم رهبری در دیدار وزیر فرهنگ و آموزش عالی و چند تن از رؤسای دانشگاه‌ها در سال 69 فرمودند «ما اگر علم و عالم نداشته باشیم، صنعت هم نداریم.»

تقویـت و گسـترش تعامل میـان صـنعت و دانشـگاه، یکـی از رویکردهـای اصـلی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.

راه های برقراری ارتباط:
تلفن تماس: 03195014610
پست الکترونیک: RandD@Goldashtco.com