·         تولید حدود ۲۹ هزار تن شیر در سال
·         تولید کننده گوساله نر با ارزش اصلاحی ممتاز
·         فروش سالیانه ۱۲۰۰ رأس گوساله پرواری
·         تولید کننده برتر تلیسه