پیام تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمد رضوانی فر مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بدینوسیله مصیبت سنگین از دست دادن پدر ارجمندتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
از طرف مدیریت، اعضاء هیات مدیره و کارکنان شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

دریافت گواهینامه حق تقدم شرکت گلدشت نمونه اصفهان – زگلدشت

از سهامدارن محترم خواهشمندیم جهت تکمیل اطلاعات و همچنین دریافت برگه های حق تقدم خود به پایگاه اینترنتی http://idebourse.ir/portable/ مراجعه نمایند و مطابق آگهی اعلام شده در سایت کدال مراحل ثبت و واریز و ارسال را تکمیل نمایند .

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – نماد: زگلدشت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-194 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان ،مقابل پلیس راه شاهین شهر- کاشان، کیلومتر ۸ جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با بیماری کرونا وهمچنین ابلاغیه سازمان بورس واوراق بهادار جلسه از طریق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : http://Goldashtco.com بصورت غیر حضوری، مشاهده فرمایید. 
دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامی عام 

مزایده فروش ۲ دستگاه وانت مزدا نقرابی مدل ۱۳۸۶

مزایده فروش ۲ دستگاه وانت مزدا نقرابی مدل ۱۳۸۶

 

لینک دانلود اسناد مزایده 

 

مزایده فروش ۲۰۶ رأس گوساله نر

دریافت فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و دام گلدشت نمونه اصفهان درﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد ۲۶۰ راس ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ وﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ ١١ ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ادارى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮده ورﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ١١ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻛﺮ ﺷﺪه درﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ دراﺻﻔﻬﺎن مقابل پلیس راه اصفهان – ﺗﻬﺮان ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ۸ﺟﺎده ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ سمت چپ جاده اختصاصی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

١. ﺷﺮﻛﺖ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

.٢ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺪون ﺳﭙﺮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 

ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎءﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روﺋﻴﺖ اﻋﻀﺎءرﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ورﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ وﺻﻼح ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

دریافت فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت

قابل توجه سهامداران محترم

قابل توجه سهامداران محترم

با توجه به منقضی شدن زمان دریافت سود سهام (تا ۳۰۰۰۰ سهم ) خواهشمند است از پانزدهم دی ماه ۹۹جهت مشاهده اطلاعیه پرداخت جهت جاماندگان دریافت به سایت مراجعه فرمایند . جهت دریافت اطلاعات همچنین خواهشمند است به سایت کدال ( (Coldal.ir  مراجه فرمایید .

امور سهام شرکت گلدشت نمونه اصفهان

آگهی مزایده ۱-۹۹

آگهی مزایده عمومی فروش کود دامی
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)
در نظر دارد نسبت به فروش کود دامی (کود تر و خشک) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید،جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت به آدرس http://www.goldashtco.com/?page_id=222 مراجعه نمایند و مدارک را حداکثر ظرف مدت ۶ روز پس از درج آگهی به شرکت گلدشت نمونه اصفهان به نشانی اصفهان،مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان کیلومتر ۸ جاده علویجه تحویل نمایند.
شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

مناقصه ۳-۱۳۹۹

برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید .

راهنمای حضور در مجمع عمومی سالیانه زگلدشت (بصورت آنلاین)

ضمن عرض خیر مقدم حضور سهامداران محترم شرکت خواهشمند است  مراحل زیر را به دقت انجام دهید :

شروع پخش زنده مجمع ساعت  ۱۰ صبح چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- ورود به سایت https://contra.ir

۲-ثبت نام در سایت  https://contra.ir (ورود اطلاعات نام و نام خانوادگی – کد ملی – کد سهامداری – شماره همراه)

۳-ورود کد پیامک شده 

۴- درج کلمه عبور دلخواه

۵- ورود به سایت (با درج کد ملی و کلمه عبور)

۶-در قسمت مجامع وارد قسمت مجامع در حال برگزاری شده و در مشاهده مجمع کلیک کنید .

۷-تعداد سهام حدودی را وارد کنید

 

نکته : امکان ارسال پرسش در همین سیستم برای سهامداران عزیز وجود دارد.