شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سال ۱۳۷۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۶۲۳۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است . بر اساس صورتجلسه تکمیلی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ، شرکت کشت و دامداری گلشهر (سهامی خاص ) با رعایت مفاد ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم ، در شرکت گلدشت نمونه اصفهان ادغام گردیده است  شرکت در حال حاضر جزء شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین ( سهامی خاص ) می‌باشد.