مناقصه حمل شیر خام به تمام نقاط کشور

  • موضوع مناقصه:شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد جهت انجام حمل شیر خام به تمام نقاط کشور به مقدار حدودا ۱۵۰تن روزانه براساس شرایط و طرح قرارداد از طریق برگزاری مناقصه، به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط ودارای تائیدیه صلاحیت در این زمینه  واگذار نماید.
  • نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای میباشد.
  • نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان
  • نشانی دستگاه مناقصه گزار:اصفهان ،مقابل پلیس راه شاهین شهر-کاشان،کیلومتر ۸ جاده علویجه.

دریافت اسناد مناقصه حمل شیر خام