موارد ذیل دستاوردهای واحد تولید در شهریور ماه 1401 می باشد :

کاهش مرده زایی در شهریور ماه
کاهش درصد تلفات گوساله 1تا سه ماه
افزایش رکورد شیر نسبت به ماه مشابه سال 1400
بالا رفتن گیرایی گاو وتلیسه نسبت به مشابه سال قبل
تعداد زایمان 339 رأس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.