مزایده فروش ۲۰۶ رأس گوساله نر

دریافت فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و دام گلدشت نمونه اصفهان درﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد ۲۶۰ راس ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ وﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ ١١ ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ادارى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮده ورﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ١١ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻛﺮ ﺷﺪه درﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ دراﺻﻔﻬﺎن مقابل پلیس راه اصفهان – ﺗﻬﺮان ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ۸ﺟﺎده ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ سمت چپ جاده اختصاصی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

١. ﺷﺮﻛﺖ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

.٢ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺪون ﺳﭙﺮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 

ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎءﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روﺋﻴﺖ اﻋﻀﺎءرﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ورﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ وﺻﻼح ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

دریافت فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت

قابل توجه سهامداران محترم

قابل توجه سهامداران محترم

با توجه به منقضی شدن زمان دریافت سود سهام (تا ۳۰۰۰۰ سهم ) خواهشمند است از پانزدهم دی ماه ۹۹جهت مشاهده اطلاعیه پرداخت جهت جاماندگان دریافت به سایت مراجعه فرمایند . جهت دریافت اطلاعات همچنین خواهشمند است به سایت کدال ( (Coldal.ir  مراجه فرمایید .

امور سهام شرکت گلدشت نمونه اصفهان