اسناد مناقصه ساخت و تکمیل سوله

شماره مناقصه : ۱۳۹۸-۲