آگهی مزایده فروش کود دامی

آگهی مزایده عمومی

فروش کود دامی

شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ در نظر دارد نسبت به فروش کود دامی (کود ترو خشک) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت به آدرس   www.goldashtco.comمراجعه نمایندومدارک را حداکثر ظرف مدت ۶ روز پس از درج آگهی به شرکت گلدشت نمونه اصفهان به نشانی اصفهان،مقابل پلیس راه شاهین شهر-کاشان،کیلومتر ۸ جاده علویجه تحویل نمایند.

شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)