• آقای علیرضا نیک نشان رئیس هیئت مدیره 
  • آقای دانیال اژدری نایب رئیس هیئت مدیره
  • آقای  سعید صالحی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
  • آقای اسحاق اسدی خشویی عضو هیئت مدیره 
  • آقای ولی ا… حاجی پور عضو هیئت مدیره