مناقصه ۲-۱۳۹۹

جهت مشاهده اسناد مناقصه سالن شیردوش به قسمت  مناقصه ها مراجعه فرمایید .