موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس سي وسه پل،بلوار ملت،هتل پارسيان کوثر اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
توضیحات:
اصلاح بند 2 و22 اساسنامه
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
ازکليه سهامداران محترم ويا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي گرددجهت دريافت برگه ورود به مجمع در روز يک شنبه مورخ 08/03/1401 از ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت ملي ،کارت واکسن و وکالتنامه يا مدرک نمايندگي معتبر به آدرس اصفهان ، سي وسه پل،بلوار ملت – هتل پارسيان کوثر اصفهان مراجعه نمايند. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.