قابل توجه سهامداران محترم که از حق تقدم استفاده نکرده اند