اعلامیه پذیره نویسی عمومی

موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-194 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۴۰۰,۳۴۷,۵۱۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵۹,۶۵۲,۴۸۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
۱۴۱۹۲۱۱۴۹۲۶۰۲۸۱ توسعه تعاون بزرگمهر