موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-194 مورخ 1399/11/01و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال  ، تعداد 400,347,515 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 59,652,485 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1400/10/13 لغایت تاریخ 1400/11/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
141921149260281 توسعه تعاون بزرگمهر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.