مزایده فروش 206 رأس گوساله نر

دریافت فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و دام گلدشت نمونه اصفهان درﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد 260 راس ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ وﻗﺒﻮل ﺷﺮاﻳﻂ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ ١١ ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 05/09/1399 ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ادارى ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮده ورﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ١١ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻛﺮ ﺷﺪه درﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ واﻗﻊ دراﺻﻔﻬﺎن مقابل پلیس راه اصفهان – ﺗﻬﺮان ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ8ﺟﺎده ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ سمت چپ جاده اختصاصی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

١. ﺷﺮﻛﺖ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .

.٢ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺪون ﺳﭙﺮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 

ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎءﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ روﺋﻴﺖ اﻋﻀﺎءرﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ورﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ وﺻﻼح ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

دریافت فرم شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت

قابل توجه سهامداران محترم

قابل توجه سهامداران محترم

با توجه به منقضی شدن زمان دریافت سود سهام (تا 30000 سهم ) خواهشمند است از پانزدهم دی ماه 99جهت مشاهده اطلاعیه پرداخت جهت جاماندگان دریافت به سایت مراجعه فرمایند . جهت دریافت اطلاعات همچنین خواهشمند است به سایت کدال ( (Coldal.ir  مراجه فرمایید .

امور سهام شرکت گلدشت نمونه اصفهان