آگهی مزایده 1-99

آگهی مزایده عمومی فروش کود دامی
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)
در نظر دارد نسبت به فروش کود دامی (کود تر و خشک) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید،جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت به آدرس http://www.goldashtco.com/?page_id=222 مراجعه نمایند و مدارک را حداکثر ظرف مدت 6 روز پس از درج آگهی به شرکت گلدشت نمونه اصفهان به نشانی اصفهان،مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان کیلومتر 8 جاده علویجه تحویل نمایند.
شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادها مختار می باشد.