اسناد مناقصه ساخت و تکمیل سوله

شماره مناقصه : 1398-2