بازدید معاونین محترم جهاد

در این بازدید که جناب آقای مهندس افیونی معاونت تولیدات دامی ،امور دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان – جناب آقای مهندس صفی معاونت محترم پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و جناب آقای مهندس زمانی ریاست محترم امور اراضی منابع طبیعی استان اصفهان حضور داشتند از قسمت های مختلف دامداری بازدید شد و جناب آقای مهندس صالحی مدیرعامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان توضیحاتی پیرامون پروژه های انجام شده و در حال انجام ارائه نمودند .